top of page
556.png

İdare Hukuku

     İdari davalara bakan avukatlar, idarenin işlem ve eylemlerine karşı açılan davalarda avukatlık yapar. İdari davalar doktrin ve İdari Yargılama Usul Kanunu (İYUK) çerçevesinde üç farklı dava tipi olarak tasnif edilmiştir. Bunlar sırası ile iptal davaları, tam yargı (tazminat) davaları ve idari sözleşmeden kaynaklanan davalardır. Ankara idari hukuk avukatları, Ankara barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar idare hukuku davaları olan avukatlardır. En iyi idari dava avukatı, idare hukukuna ilişkin gelişmeleri yakından takip eden, idare hukukuna ilişkin iş ve işlemlerle deneyim kazanmış olan, mevzuat değişikliklerini inceleyen, idare hukukuna ilişkin emsal içtihatları ve gelişmeleri takip edip kendisini idare hukukunun uygulamasına uygun olarak güncelleyen avukat olarak ifade edilebilir. Ankara idare avukatı idari davalar konusunda deneyimli olan meslek mensubudur. İdari davalar da kendine özgü yanları ile kişi ve idare arasındaki ilişkilerin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. Anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar çözüleceği zaman idari davalarda temsil edilmek gerekli olduğunda başarılı bir idare avukatına ihtiyaç duyulur. İdari davalar geniş kapsamı ile dikkat çekerken çok sayıda uyuşmazlık bu davaların çalışma alanına girebilir. İdari davaların bu derece geniş bir alana yayılmış olması nedeni ile hukuki temsilcilere gerek duyulur. Alanında deneyim kazanmış bir idari dava avukatı kişilerle kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yarar sağlar.

     Uygulamada en çok karşılaşılan iptal davaları;

 • Kamu görevinden veya Devlet memurluğundan çıkarma işlemine karşı açılan davalar,

 • Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi disiplin cezalarına karşı açılan davalar,

 • Atama, nakil, görevde yükselme ve unvan değişikliği, parasal haklar nedeniyle açılan davalar, bu çerçevede eş durumundan tayin davaları,

 • İmar mevzuatından doğan davalar; yıkım, imar para cezası, yapı kayıt belgesinin iptali işlemlerine karşı açılan davalar,

 • Not tespiti, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar,

 • İhale mevzuatından doğan davalar; ihaleden yasaklama, şikayet ve itirazen şikayet işlemlerine karşı açılan davalar,

 • Memuriyete atanma şartlarının kaybedilmesi nedeniyle tesis edilen göreve son verme işlemine karşı açılan davalar,

 • Müstafi sayılma işlemine karşı açılan davalar olarak sayılabilir.

     Uygulamada en çok karşılaşılan tam yargı davaları;

 • Sağlık personelinin (Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan tam yargı davaları. (Sağlık hizmetlerinde idarenin hizmet kusuru) (Malpraktis)

 • İdarenin yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama konusundaki idari faaliyetlerindeki ihmal veya eksiklik nedeniyle meydana gelen trafik kazasından kaynaklanan tam yargı davaları,

 • İdarenin kusurlu eyleminden dolayı kişilerin uğradığı zararların tazmini talebiyle açılan tam yargı davalarıdır.

     

     Hukuk büromuz, Ankara’da idari dava avukatı olarak etkin hizmet vermektedir. Bu kapsamda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tam yargı (tazminat) davaları,

 • Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı itiraz – iptal davaları,

 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,

 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,

 • Yapı Tatil Zaptı ile Yıkım Kararına İtiraz ve İptal Davası

 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,

 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar,

 • Kamulaştırma davaları,

 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • Memur Davaları (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),

 • Kademe İlerlemesi Yaptırmama İşlemlerinin İptali Davaları

 • Tayin Davaları

 • Meslekten Çıkarma Cezası iptal davaları

 • Devlet Memurluğundan Çıkarma İşlemlerinin İptali Davaları

 • Aday Memur İken İlişik Kesme, Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,

 • Düşük Sicil Verme İşleminin İptali Davaları

 • Memur Disiplin Soruşturması işlemleri

 • Memur Emekliliği ile İlgili Davalar

 • Kurumlar Arası Geçiş işlemleri

 • İhraç Davaları

 • Polis Davaları

 • Askeri Personel Davaları

 • TSK Disiplin Hukuku, TSK Disiplin Davaları

 • Doktorlar Hakkında Disiplin Soruşturması, Cezası, İtirazı, İptal Davası

 • Emniyet Teşkilatında (Polis) Rütbe Terfi İşlemleri ve İptal Davaları

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin olumsuz sonuçlanmasına karşı açılan iptal davaları,

 • Güvenlik Soruşturması İptal Davası

 • TSK’dan Ayırma İşlemlerinin İptali Davaları

 • Rütbe ve Terfi Ettirmeme İşlemlerinin İptali Davaları

 • Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşmelerinin Feshinin İptali Davaları

 • Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşmelerinin Yenilememe İşlemlerinin İptali Davaları

 • İhtisasa Alınmama ve İhtisastan Çıkarılma İşlemlerinin İptali Davaları

 • Polis Disiplin Hukuku, Polis Disiplin Soruşturması, Polis Disiplin Cezası kaynaklı davalar

 • Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının Mezuniyet Öncesi (POMEM, PMYO) Sözlü Sınavda (Mülakat) Başarısızlık Nedeniyle Elenmesine Karşı İtiraz ve İptal Davası

 • Polis Okulu Mülakat Davaları

 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Disiplin Hukuku, Jandarma Disiplin Soruşturması, Sahil Güvenlik Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezası kaynaklı davalar

 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),

 • Askeri Okullardan, Polis Akademisi ve Polis Okullarından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Bağlı Okullardan Çıkarılma İşlemlerinin İptali Davaları

 • Nakdi Tazminat Davaları

 • Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi İşlemleri

 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,

 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,

 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,

 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar

 • Malpraktis Davaları

 • Sağlık Mevzuatından Doğan Tam Yargı Davaları

 • Sağlık Personelinin (Doktor, Hemşire, Ebe vs.) Kusuru, İhmali veya Hatasından Kaynaklanan Sağlık Uygulamalarından Doğan Tazminat Davaları

 • İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.

 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar

 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).

 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),

 • İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar

 • İmar Yıkım (Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,

 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri (Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)

 • Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dahil),

 • Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)

 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (EPDK, BBDK, SPK vs.)

 • İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları

 • Görevden Uzaklaştırma

 • Maden Davaları

 • Enerji Davaları

 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları

 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

bottom of page