top of page
556.png

İCRA & İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku

     Hukuk büromuz, Ankara'da icra avukatı olarak icra ve iflas hukukunu ilgilendiren tüm konularda etkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Şahıs veya şirketlerin, şahsi veya ticari alacaklarının tahsili için icra takip işlemleri

 • İlamlı icra takibi veya ilamsız icra takibi hazırlanması, açılması ve tüm işlemleri

 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi

 • İlamsız İcra Takibine İtiraz edilmesi

 • İtirazın Kaldırılması Davası

 • İtirazın İptali Davası

 • Tasarrufun İptali Davası (Borçlunun Mal Kaçırması)

 • Nafaka alacaklarının icra takibi ve tahsili

 • Aidat alacaklarının icra takibi ve tahsili

 • Kira alacaklarının icra takibi ve tahsili

 • Tüketici Hakem Heyeti kararlarının tahsili için icra takibi

 • İpoteğin paraya çevrilmesi

 • Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması işlemleri

 • Taraflar arasında kabul edildiği takdirde ve tarafların hakları korunarak uzlaşma işlemleri, Borçlu ve alacaklı taraflarla uzlaşmak adına görüşmeler yapılması

 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları

 • Haciz işlemlerinin yürütülmesi

 • Menfi tespit davaları

 • İstirdat davaları

 • İcra takip işlemlerinden kaynaklanan İcra Ceza davaları (taahhüdü ihlal, mal kaçırma, ticareti terk, nafaka yükümlülüğünü ihlal vb.)

 • İcra İflas Kanunu’na aykırı icra takip işlemleri nedeniyle hak ve menfaatleri korunması gereken müvekkil taraf adına icra hukuk dava ve işlemleri (şikayet, itiraz, istihkak, tahliye vb.) takip işlemlerini

 • Borca batık gözüken şirketlere ilişkin yapılandırma, iflas erteleme, iflas, konkordato vb. işlemleri

 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı diğer iş ve işlemler

bottom of page